dentifrice

Dentifrice anti-plaque 2x75ml
670
4467/l.
0
Dentifrice anti-plaque 75ml
349
4653/l.
0
Dentifrice antiseptique local 75ml
395
5267/l.
0
Dentifrice bi-fluoré pate menthe 125ml
435
3480/l.
0
Dentifrice bi-fluoré pate menthe 2x125ml
780
3120/l.
0
Dentifrice gel bi-fluoré menthe 125ml
399
3192/l.
0
Dentifrice gel bi-fluoré menthe 75ml
320
4267/l.
0
Duraphat pâte dentifrice 51g
732
 
0